Huishoudelijk Reglement

 

Rijvereniging ’De Grensruiters Hunsel’ hanteert het volgende Huishoudelijk Reglement.

1. De regels van het Huishoudelijk Reglement zijn in beginsel gebaseerd op de besluitvorming van het bestuur en worden tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering ter instemming
    ingebracht.

2. De vereniging draagt de naam Rijvereniging ’De Grensruiters’, en is gevestigd te Hunsel.

3. Doel: het beoefenen van de paarden- en ponysport in de ruimste zin.

4. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur en na akkoordbevinding kan men toegelaten worden. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en loopt derhalve van 1 januari t/m 31 december. Een nieuw lidmaatschap dat na 1 januari wordt aangegaan, zal voor dat eerste jaar naar rato in rekening worden gebracht. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd een ledenstop in te voeren.

5. De contributie en inning worden jaarlijks door het bestuur, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, vastgesteld.

6. Voor de contributie wordt éénmalig per kalenderjaar, in de maand januari, een factuur toegestuurd. Bij een lidmaatschap dat na 1 januari wordt aangegaan, wordt de factuur opgemaakt in de maand van aanmelding en wordt de contributie verrekend naar rato.

7. Voor aspirant-leden, die overschrijving hebben aangevraagd, dient een bericht van ’GEEN BEZWAAR’ van de vorige vereniging te zijn ontvangen.

8. Paarden en pony’s die deelnemen aan de instructie dienen ingeënt, gechipt en in het bezit van een paspoort te zijn.

9. De indeling en de bezetting van de lesuren alsmede de lestijden behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur.

10. Allen dienen tijdig voor het lesuur aanwezig te zijn en bij verhindering dit op tijd te melden bij de instructeur/instructrice of lescoördinator. Vijf minuten voor aanvang en vijf minuten voor beëindiging van het lesuur dient rekening te worden gehouden met een leswisseling.

11. De vereniging bestaat uit:
a. aspirant leden; 
b. administratieve leden;              
c. leden;     
d. donateurs.

12. Tijdens de lessen in de manege berust de leiding bij de instructeur/instructrice en ieder lid onderwerpt zich aan zijn of haar aanwijzingen.

13. Het dragen van een veiligheidscap gedurende de lesuren is te allen tijde verplicht.

14. Het aanstellen van de instructeur/instructrice gebeurt door het bestuur.

15. Het betreden van het terrein waar de les plaatsvindt door de leerling (en paard of pony) geschiedt geheel voor eigen risico. De instructeur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de leerling wordt toegebracht tenzij er zijdens de instructeur sprake is van opzet dan wel roekeloosheid. De leerling is uitdrukkelijk op de hoogte van het onvoorspelbare gedrag van paarden en is aansprakelijk voor de schade die hij / zij en / of zijn / haar paard / pony – ook al is deze niet in eigendom - aan derden dan wel aan de instructeur toebrengt.

16. De leerling is verplicht om de aanwijzingen van de instructeur met betrekking tot het lesgeven, het gebruik van de rijhallen, de accommodatie en het parkeerterrein stipt op te volgen. Leerlingen welke met een hengst de clubles willen volgen, dienen dit vooraf tijdig te melden zodat hier rekening mee gehouden kan worden door de andere lesklanten met dien verstande dat de aanwezigheid van een hengst niet mag leiden tot hinder in de les of schade aanbrengt aan derden dan wel aan de instructeur. Uiteraard is het gestelde in artikel 15 ook voor leerlingen met hengsten onverminderd van toepassing.

17. Voor wedstrijdruiters geldt dat inschrijving voor een wedstrijd zelf verzorgd dient te worden met de startpas en digitaal inschrijfformulier / mijn knhs. Ook het verschuldigde startgeld dient door wedstrijdruiters zelf betaald te worden. Indien de inschrijfdatum is verstreken en men toch wil deelnemen aan betreffend concours, dient men dit zelf te regelen en te betalen. Afmelden voor wedstrijden is de verantwoordelijkheid van de ruiter.

18. Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen gekozen. De eerste keer voor 3 jaar. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden.

19. Een nieuw bestuurslid in een lopende periode, benoemd in plaats van een aftredend bestuurslid of ter uitbreiding van het bestuur, zal eveneens aan het einde van de lopende periode aftreden. Het rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld. Eenmaal per jaar treedt een bestuurslid af en wordt herkozen of een nieuw lid wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal de verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en over het beheer van de financiële middelen in het onmiddellijk voorafgaande verenigingsjaar. Tevens legt het bestuur de begroting en vaststelling van de contributie ter goedkeuring voor, in het laatste kwartaal van het jaar.

20. Eén van de bestuursleden houdt de notulen van elke vergadering bij en draagt zorg voor alle correspondentie die in het belang van de vereniging nodig is.

21. Het dagelijks bestuur blijft borg voor de gelden van de vereniging. De penningmeester moet een behoorlijke boekhouding bijhouden en zorgen voor incasso van contributie, lesgelden en betalingen tegen behoorlijke kwijting, zodat controle door het bestuur of te benoemen kascommissie mogelijk is. Het kassaldo mag niet meer dan € 200,00 bedragen. Uitzonderingen hierop worden in overleg met het bestuur vastgesteld. De gelden die bovengenoemd bedrag overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk op de bankrekening van de vereniging te worden gestort.

22.Alle regels zijn bedoeld om de soepele gang van zaken en het ’clubgevoel’ te bevorderen.

23.In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

24.Op personen kan alleen schriftelijk worden gestemd.


Aldus opgemaakt te Hunsel d.d. 7 november 2012 

Maak jouw eigen website met JouwWeb